Réttur til dagpeninga

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum.

 1. Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
 2. Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins iðgjöld skv. kjarasamningum í a.m.k. 6 mánuði.
 3. Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins.
 4. Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld til félagsins hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.
 5. Réttur til bóta miðast við greiðslu iðgjalds. Óheimilt er að skapa sér rétt til bóta með greiðslu iðgjalda aftur í tímann. 
 6. Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

Dagpeningar

a) Frá og með fyrsta degi eftir að samningsbundinni eða lögákveðinni greiðslu frá vinnuveitanda lýkur greiðast dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði). Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, vera 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

b) Dagpeningar greiðast í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu vera 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

c) Dagpeningar greiðast í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiða skal 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

ATH. Hámarksgreiðsla pr. mán. er kr. 591.649 miðað við launavísitölu aprílmánaðar 2021.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 20 hvers mánaðar til þess að ná inn í úthlutun þess mánaðar.


Dánarbætur

Dánarbætur, kr. 425.987 greiðast til eftirlifandi maka, barna hans undir 18 ára aldri eða dánarbús við andlát sjóðfélaga sem greitt hefur verið af til sjóðsins síðustu 6 mánuði af starfsævi hans.

Ef liðin eru 5 ár eða meira síðan sjóðfélagi hætti störfum greiðast kr. 189.327. Skilyrði greiðslu er að hinn látni hafi verið sjóðfélagi Verk-Vest samfellt síðustu 5 ár vegna aldurs eða örorku.

Séu greiddar dánarbætur vegna hins látna frá öðrum styrktar og sjúkrasjóðum skal það dregið frá framangreindum greiðslum.

Bótafjárhæðir miðast við vísitölu neysluverðs pr.apríl 2021 og taka sömu breytingum og hún.


Iðgjaldatengdir styrkir

Iðgjaldatengdir styrkir eru greiddir til félagsmanna allt að þrisvar sinnum á hverjum 12 mánuðum. Hámarksupphæð á hverju 12 mánaða tímabili er kr. 50.000.

Upphæðir skal miða við 50% af útlögðum kostnaði skv. reikningi, að hámarki 75% af iðgjöldum viðkomandi í sjúkrasjóð síðustu 12 mánuði að frádregnum styrkjum sem greiddir hafa verið til viðkomandi sjóðfélaga síðustu 12 mánuði.

Greiddir eru iðgjaldatengdir styrkir til félagsmanna vegna eftirfarandi:

a) Líkamsræktar og heilsueflingar.

b) Myndatöku og rannsókna vegna sjúkdóma og slysa, þar með talið göngugreiningar.

c) Hjálpartækja s.s. innleggja í skó og heyrnartækja.

d) Sjónlagsaðgerðir/Augasteinaaðgerðir.

f) Sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, kírópraktor og osteopati.

g) Tannlækninga.

Sjóðfélagi sem látið hefur af störfum vegna aldurs eða örorku og greitt var af til sjóðsins a.m.k síðasta árið fyrir starfslok getur nýtt áunnin réttindi sem hann átti við starfslok á næstu 2 árum.

Fjárhæðir styrkja samkvæmt 17. grein taka mið af vístitölu neysluverðs og uppfærast í júní ár hvert.

Stjórn er heimilt að afnema styrki samkvæmt 17. Gr. tímabundið krefjist fjárhagsafkoma sjóðsins þess.


Aðrir styrkir 16. grein

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum samkvæmt 16. grein eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum.


1. Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

2. Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins iðgjöld skv. kjarasamningum í a.m.k. 6 mánuði.

 

Fæðingarstyrkur

Sjóðurinn greiðir fæðingarstyrk sem nemur kr. 150.000. Heimilt er að veita styrk vegna ættleiðingar barns skv. þessari grein.

Glasa og tæknifrjóvgun

Sjóðurinn greiðir styrk vegna glasa- eða tæknifrjóvgunar/tæknisæðingar allt að tvisvar sinnum til sjóðfélaga. Greitt er allt að kr. 220.000. í fyrra skipti og kr. 110.000. í síðara skiptið en þó að hámarki 50% af kostnaði.

Dvöl á heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Sjóðurinn greiðir styrk vegna dvalar á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði. Styrkupphæð er að hámarki kr. 5.000 á dag í allt að 4 vikur á hverjum 12 mánuðum.

Krabbameinsleit

Sjóðurinn endurgreiðir sjóðfélögum kostnað að fullu vegna krabbameinsleitar/hópleitar samkvæmt verðskrá.

Krabbameinsskoðun – framhaldsskoðun

Sjóðurinn greiðir styrk vegna framhaldsrannsókna allt að kr. 11.600 í eitt skipti á hverjum 12 mánuðum, þó ekki meira en 100% af kostnaði.
Styrkur er veittur vegna framhaldsrannsókna og vegna blöðruhálsskoðana karla eða ristilsskimunar/speglunar.

Viðtalsmeðferðir

Sjóðurinn greiðir styrk vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa. Miðað er við að meðferðaraðili falli ekki undir afsláttarkjör hjá Tryggingastofnun, svo sem eins og t.d. á við um geðlækna. Greitt er allt að kr. 10.000 fyrir hvert skipti. Þó er aldrei greitt meira en sem nemur 75% af kostnaði í allt að 12 skipti á hverjum 12 mánuðum.

Dagpeningar vegna meðferðar

Vegna meðferðar út af áfengis-, spila- eða fíkniefnasýki sjóðfélaga greiðast að lokinni fullri meðferð dagpeningar í mest 8 vikur, einu sinni á hverjum þremur árum. Um útreikning fjárhæðar og skilmála dagpeninga vegna meðferðar gilda a), e) og g) liðir 13. gr.

Dagpeningar vegna meðgöngu

Sé móður nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að vera frá vinnu á fyrstu 7 mánuðum meðgöngutímans skal hún eiga rétt á dagpeningum eins og um veikindi væri að ræða. Í tilvikum sem ekki uppfylla skilyrði 4. mgr. 17. gr. laga nr. 95/2000, er heimilt að greiða dagpeninga á 9. mánuði meðgöngu. Um útreikning og skilmála dagpeninga vegna meðgöngu gilda a), e), f) og g) liðir 13. gr.

Gleraugnastyrkur

Styrkur er veittur til gleraugnakaupa að hámarki kr. 100.000 einu sinni á hverjum 36 mánuðum. Styrkupphæð getur aldrei orðið hærri en kostnaðarverð skv. reikningi.

 

Styrkupphæðir samkvæmt 16. grein að undanskildum f) lið miðast við félagsgjöld af lágmarkslaunum fyrir fullt starf. Þeir sem eru í hlutastarfi og greiða lægra en 50% félagsgjald samkvæmt því viðmiði fá 50% styrk.

Fjárhæðir styrkja samkvæmt 16. gr. að undanskildum f), h) og i) liðum skulu endurskoðaðar árlega fyrir aðalfund. Stjórn er heimilt að afnema styrki samkv. 16. gr tímabundið krefjist fjárhagsafkoma sjóðsins þess.


Umsóknir og læknisvottorð

Umsóknir þarf að fylla rétt út. Starfsmaður Sjúkrasjóðs hefur ekki heimild til að afgreiða umsóknir nema þær séu rétt út fylltar og öll nauðsynleg fylgiskjöl, s.s. læknisvottorð o.s.frv. liggi fyrir. Rétt út fylltar umsóknir og fylgigögn þurfa að berast á réttum tíma að öðrum kosti frestast afgreiðsla til næstu úthlutunar.

 • Umsóknir um dagpeninga og bætur þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar.
 • Umsóknir um styrki (heilsurækt, hjálpartæki osfrv.) þurfa að berast fyrir annan og fjórða miðvikudag hvers mánaðar og eru greiddir út föstudaginn þar á eftir.

Heimilt er stjórn sjóðsins að krefjast þess að umsækjandi um dagpeninga leggi fram vottorð frá sérstökum trúnaðarlækni sjóðsins.


Reglugerð sjúkrasjóðs Verk-Vest

Reglugerð sjúkrasjóðs í heild má nálgast með því að smella hér.

Myndist misræmi milli þessa upplýsinga og reglugerðar sjúkrasjóðs er það reglugerðin sem gildir.


Leiðbeiningar fyrir umsóknir

Umsóknir
Umsóknir þarf að fylla rétt út. Starfsmaður Sjúkrasjóðs hefur ekki heimild til að afgreiða umsóknir nema þær séu rétt út fylltar og öll nauðsynleg fylgiskjöl, s.s. læknisvottorðo.s.frv. liggi fyrir. Rétt út fylltar umsóknir og fylgigögn þurfa að berast á réttum tíma að öðrum kosti frestast afgreiðsla til næstu úthlutunar.

 • Umsóknir um dagpeninga og bætur þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar.
 • Umsóknir um styrki (heilsurækt, hjálpartæki osfrv.) þurfa að berast fyrir annan og fjórða miðvikudag hvers mánaðar.
 • Dagpeningar eru greiddir út mánaðarlega, síðasta virka dag hvers mánaðar.
 • Styrkir eru greiddir út annan hvern föstudag (annan og fjórða föstudag í mánuði) og berist umsóknir eða gögn vegna umsókna of seint bíður greiðsla vegna umsóknarinnar í tvær vikur.
 • Ekki eru gerðar undantekningar á greiðsludögum nema ljóst sé að starfsmenn félagsins hafi gert mistök og að þess vegna hafi greiðsla ekki verið innt af hendi.

Samskipti
Umsækjendur um dagpeninga eða styrki úr sjúkrasjóð félagsins geta fengið leiðbeiningar og aðstoð á skrifstofum félagsins.

Að auki veitir starfsmaður Sjúkrasjóðsins upplýsingar og svarar fyrirspurnum á netfangið: sjukrasjodur@verkvest.is, eða í síma 456 5190.

Eyðublöð/Mínar síður

Eyðublöð má að nálgast á skrifstofum félagsins og á heimasíðu félagsins www.verkvest.is. Eyðublað þarf að fylla út og skila undirrituðu á skrifstofu félagsins.

Hægt er að sækja um flesta styrki skv. 16. og 17. grein á Mínum síðum, https://minarsidur.verkvest.is/innskraning/

 

 

Gögn

Nauðsynleg gögn verða að liggja fyrir til að sjóðfélagi geti fengið greitt úr sjóðnum.

Þessi gögn eru:

 1. a) Styrkir: Sundurliðaðir reikningar með nafni umsækjanda sem sannanlega eru greiddir. Á reikningunum þarf að vera útgáfudagur reiknings, áritun/stimpill/merki þess er gefur reikninginn út með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang eða símanúmer.
 2. b) Styrkir: Upplýsingar um fjöldi skipta og dagsetningar meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu sem aðeins sjóðfélagi hefur nýtt sér skal koma fram á reikningi.
 3. c) Dagpeningar: Nýtt læknisvottorð á íslensku skal fylgja. Sjóðurinn endurgreiðir umsækjanda læknisvottorð sé umsókn hans gild og tekin til greina.
 4. d) Dagpeningar: Staðfesting atvinnurekanda á starfshlutfalli og starfstíma og að veikindaréttur sé tæmdur og launagreiðslum frá atvinnurekanda sé lokið.

Réttur til dagpeninga í veikinda- og slysaforföllum fyrnist sé hans ekki vitjað innan tólf mánaða frá því að bótaréttur skapaðist.

Umsókn vegna styrkja skal berast innan 12 mánaða frá útgáfudegi reiknings.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að óska eftir frumriti reiknings sem áður hefur verið sendur til sjóðsins, áður en útborgun á sér stað.

Persónuupplýsingar
Fylla skal út í alla reiti um persónuupplýsingar. Nauðsynlegt er að gefa upp símanúmer / farsíma (GSM) og netfang hafi viðkomandi slíkt – en það auðveldar starfsmanni félagsins öll samskipti við umsækjenda.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Með undirskrift umsóknar um bætur veitir félagsmaður félaginu rétt til þess að afla frekari gagna sem afgreiðsla umsóknarinnar getur byggt á.

Gefi umsækjandi rangar eða villandi upplýsingar sem áhrif geta haft á réttindi getur viðkomandi misst rétt til bóta úr sjóðnum. Heimilt er að endurkrefja bótaþega um þegar greiddar bætur/dagpeninga sem aflað er með sviksamlegum hætti.

Bankareikningur
Umsækjendum er bent á að fylla út númer banka, höfuðbókarnúmer og reikningsnúmer. Þar sem greiðslur sjúkrasjóðs eru færðar rafrænt valda rangar upplýsingar um reikningsnúmer því að greiðsla til viðkomandi er ekki greidd á réttum tíma. Í því tilfelli þarf viðkomandi að bíða í tvær vikur þar til greiðslur sjúkrasjóðs eru greiddar næst.

Sé umsækjandi í óvissu um bankanúmer eða höfuðbókarnúmer, aðstoðar starfsfólk bankans eða félagsins viðkomandi að finna nauðsynlegar upplýsingar.

Óheimilt er að greiða dagpeninga eða styrki inná bankareikning á nafni annars en umsækjanda nema fyrir liggi umboð félagsmanns staðfest af vottum.

Vinnustaðir.
Því miður getur verið misbrestur á skilum fyrirtækja á sjúkrasjóðsiðgjöldum. Því er nauðsynlegt að skrá vinnustað síðustu mánuði á umsókn, en þá er auðveldara að kanna skil iðgjalda vegna viðkomandi sjóðsfélaga. Ennfremur er æskilegt að umsækjendur hafi launaseðla sína tiltæka ef koma í ljós vanskil sjóðagjalda. Launaseðlar eru jafngildi greiðslukvittana iðgjalda fyrir viðkomandi sjóðsfélaga.

Vottorð atvinnurekanda
Ekki er unnt að greiða út sjúkradagpeninga úr Sjúkrasjóði félagsins nema fyrir liggi staðfesting atvinnurekanda á að launagreiðslum fyrirtækisins vegna veikindaréttar sé lokið. Eyðublað vegna þessarar yfirlýsingar er á þessari síðu – sjá Vottorð atvinnurekanda um starfstíma.

Læknisvottorð
Við umsókn um sjúkradagpeninga verður að leggja fram fullgilt læknisvottorð á íslensku. Ef læknisvottorðið er tímabundið er umsækjenda bent á að endurnýja það og koma til Sjúkrasjóðs standi óvinnufærni lengur en upphaflegt vottorð sagði til um. Læknisvottorð eldri en 3ja mánaða eru ekki tekin gild þegar sótt er um sjúkradagpeninga eða bætur. Sjúkrasjóður greiðir kostnað við endurnýjun vottorða.

Aðrir Sjúkrasjóðir ASÍ félaga
Vegna samninga um réttindaflutning milli sjúkrasjóða ASÍ félaga er nauðsynlegt að geta um greiðslur annarra sjúkrasjóða ASÍ félaga.


Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.